maguro (bluefin tuna back), sake (salmon), suzuki (sea bass), aji (mackerel), tako (octopus) sashimi plate

sushi chef Leave a Comment

maguro (bluefin tuna back), sake (salmon), suzuki (sea bass), aji (mackerel), tako (octopus) sashimi plate

maguro (bluefin tuna back), sake (salmon), suzuki (sea bass), aji (mackerel), tako (octopus) sashimi plate

Leave a Reply