o toro (bluefin fatty tuna belly), hotategai (scallop), chu-toro (bluefin medium fatty tuna belly), o toro (bluefin fatty tuna belly) nigiri

sushi chef Leave a Comment

o toro (bluefin fatty tuna belly), hotategai (scallop), chu-toro (bluefin medium fatty tuna belly), o toro (bluefin fatty tuna belly) nigiri

o toro (bluefin fatty tuna belly), hotategai (scallop), chu-toro (bluefin medium fatty tuna belly), o toro (bluefin fatty tuna belly) nigiri

Leave a Reply