maguro (bluefin tuna back), sake (salmon), suzuki (sea bass) sashimi

sushi chef Leave a Comment

maguro (bluefin tuna back), sake (salmon), suzuki (sea bass) sashimi

maguro (bluefin tuna back), sake (salmon), suzuki (sea bass) sashimi

Leave a Reply