sake (salmon) maki (roll), sake (salmon), hamachi (yellowtail), toro (bluefin fatty tuna belly) nigiri

sushi chef Leave a Comment

sake (salmon) maki (roll), sake (salmon), hamachi (yellowtail), toro (bluefin fatty tuna belly) nigiri

sake (salmon) maki (roll), sake (salmon), hamachi (yellowtail), toro (bluefin fatty tuna belly) nigiri

Leave a Reply