sake (salmon), suzuki (sea bass) nigiri

sushi chef Leave a Comment

sake (salmon), suzuki (sea bass) nigiri

sake (salmon), suzuki (sea bass) nigiri

Leave a Reply