ibodai (butterfish), maguro (tuna back), sake (salmon), suzuki (sea bass), ebi (shrimp), tako (octopus) nigiri

sushi chef Leave a Comment

ibodai (butterfish), maguro (tuna back), sake (salmon), suzuki (sea bass), ebi (shrimp), tako (octopus) nigiri

ibodai (butterfish), maguro (tuna back), sake (salmon), suzuki (sea bass), ebi (shrimp), tako (octopus) nigiri

Leave a Reply