ebi tempura (fried shrimp) chu maki (rolled sushi), tatsuta age (fried chicken) chu maki (rolled sushi), unagi (freshwater eel) nigiri

sushi chef Leave a Comment

ebi tempura (fried shrimp) chu maki (rolled sushi), tatsuta age (fried chicken) chu maki (rolled sushi), unagi (freshwater eel) nigiri

ebi tempura (fried shrimp) chu maki (rolled sushi), tatsuta age (fried chicken) chu maki (rolled sushi), unagi (freshwater eel) nigiri

Leave a Reply