maguro (tuna back) chu toro (medium fatty tuna belly), otoro (fatty tuna belly), sake (salmon), ika (squid), aburi maguro (roasted tuna back) nigiri

sushi chef Leave a Comment

maguro (tuna back) chu toro (medium fatty tuna belly), otoro (fatty tuna belly), sake (salmon), ika (squid), aburi maguro (roasted tuna back) nigiri

maguro (tuna back) chu toro (medium fatty tuna belly), otoro (fatty tuna belly), sake (salmon), ika (squid), aburi maguro (roasted tuna back) nigiri

Leave a Reply