hamachi (yellowtail) with uni (sea urchin), sake (salmon) with ikura (salmon roe), otoro (fatty tuna belly) with otoro tartare topping nigiri

sushi chef Leave a Comment

hamachi (yellowtail) with uni (sea urchin), sake (salmon) with ikura (salmon roe), otoro (fatty tuna belly) with otoro tartare topping nigiri

hamachi (yellowtail) with uni (sea urchin), sake (salmon) with ikura (salmon roe), otoro (fatty tuna belly) with otoro tartare topping nigiri

Leave a Reply