ebi (shrimp), suzuki (sea bass), sake (salmon), aji (mackerel), sake (salmon), tako (octopus) nigiri

sushi chef Leave a Comment

ebi (shrimp), suzuki (sea bass), sake (salmon), aji (mackerel), sake (salmon), tako (octopus) nigiri

ebi (shrimp), suzuki (sea bass), sake (salmon), aji (mackerel), sake (salmon), tako (octopus) nigiri

Leave a Reply